Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju načela, obveze, ograničenja, postupak i način za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Službenik za informiranje

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. na sljedeće moguće načine:

 1. TELEFONSKI: +385 (0)51 634 331;
 2. ELEKTRONIČKOM POŠTOM: informiranje@porin.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijamaZahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 3. POŠTOM: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska, na obrascu Zahtjev za pristup informacijamaZahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 4. OSOBNO: Milutina Barača 62, 51000 Rijeka, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 10:00 do 12:00 sati.

Naknada za pristup informacijama

Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 25/13, 85/15, 69/22) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 EUR / 0,25 KN
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 EUR / 0,50 KN
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 EUR / 1,00 KN
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 EUR / 1,60 KN
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 EUR / 4,00 KN
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 EUR / 6,00 KN
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije:
  1. 27,87 EUR / 210,00 KN za 64 GB
  2. 19,91 EUR / 150,00 KN za 32 GB
  3. 15,93 EUR / 120,00 KN za 16 GB
  4. 6,64 EUR / 50,00 KN za 8 GB
  5. 3,98 EUR / 30,00 KN za 4 GB
 1. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 EUR / 0,80 KN
 2. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 EUR / 1,00 KN

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Opći propisi

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12)
 • Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96, 79/07)
 • Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)
 • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 144/12)
 • Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (NN 150/11, 12/13)
 • Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 83/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14)
 • Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)
 • Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (NN 19/10)

Propisi EU

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije